Ordblind og hvad så?

Hjælp! – Mit barn er testet ordblind. Hvordan er mulighederne for hjælp og støtte? Dette spørgsmål har jeg fået mange gange igennem tiden. Jeg vil derfor i dette indlæg forsøge at give et overblik over lovgivningen og rammerne for hjælp og støtte til ordblinde.

Testning og afklaring

Helt overordnet så har kommunerne ansvar for at give alle elever en fyldestgørende undervisning.

Hvis en elev har læsevanskeligheder og viser tegn på ordblindhed, skal det afklares om årsagen til elevens læsevanskeligheder skyldes ordblindhed. Dette kan gøres med en ordblindetest.

Det er skolelederen på den enkelte skole, som har ansvaret for, at elever, som viser tegn på ordblindhed, bliver testet.

Som noget nyt har man som forælder, fra dette skoleår 17/18, retskrav på få sit barn testet for ordblindhed en gang i løbet af barnets skoletid (- Dog tidligst d. 1. marts i 4. klasse).

I den forbindelse vil jeg dog gerne understrege, at det ikke giver nogen mening at teste for ordblindhed, hvis der ikke er mistanke om ordblindhed. Dvs. at der skal være tegn på ordblindhed, før man anvender ordblindetesten, ellers vil man ikke kunne bruge testens resultat.

– Se tidligere blogindlæg om tegn på ordblindhed.

Det er også vigtigt at vide, at den nationale ordblindetest først kan anvendes til identifikation af ordblindhed fra 3. klasse og op efter. Ministeriet arbejder i øjeblikket på at udvikle en dynamisk afkodningstest, som allerede i 0. og 1. klasse kan afgøre om en elev har afkodningsvanskeligheder og dermed tegn på ordblindhed.

Undervisningstilbud

Målet med afklaringen er, at kunne give barnet et relevant undervisningstilbud indenfor rammerne af den almindelige undervisning. Dette kan fx gøres vha. undervisningsdifferentiering eller holddannelse. Hvis dette ikke er nok til at opfylde barnets behov, skal skolen tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Det er skolelederen, der sammen med skolens fagpersonale, beslutter, hvordan faglig støtte og supplerende undervisning til ordblinde elever skal tilrettelægges. Dette kræver ikke inddragelse af PPR (Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning).

Hvis et barns behov for specialpædagogisk støtte er på mindst 9 timer ugentligt, kan barnet henvises til specialundervisning. Henvisning til specialundervisning skal ske efter rådgivning i PPR og i samråd med eleven og forældrene. Både skole og forældre kan bede PPR om en vurdering af barnets behov for specialpædagogisk støtte.

Specialundervisning skal i videst muligt omfang foregå i tilknytning til den almindelige undervisning. I den forbindelse vurderes der på, om barnet kan få udbytte af undervisningen og kan deltage i det sociale fællesskab i klassen. Hvis det er mest hensigtsmæssigt kan specialundervisningen foregå i specialklasser eller på specialskoler i kortere eller længere perioder.

Hjælpemidler

Skolen skal stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for eleven. Dette gælder også IT – hjælpemidler. Skolen skal endvidere sikre, at eleven instrueres i brugen af hjælpemidlerne.

IT- hjælpemidler (-ofte betegnet IT-rygsæk) kan vha. computerteknologi hjælpe den ordblinde med at læse og stave.

De fleste IT- hjælpemidler må anvendes ved folkeskolens afgangsprøver. Ligesom det også er muligt at få ekstra tid til prøverne. Dette kaldes at gå til prøve på særlige vilkår. Det er skolelederen, der træffer afgørelse om, hvilke elever der kan gå til prøve på særlige vilkår. Dette gøres ud fra en vurdering af den enkelte elev og i samråd med forældrene.

-Se tidligere blogindlæg om hvor du kan få et overblik over de IT-hjælpemidler, der findes.

Ligesom der også kan findes et overblik over hjælpemidler på bloggen ”Et liv som ordblind”, som du finder et link til her.

Elever på frie grundskoler og efterskoler

Elever på frie grundskoler og efterskoler har som udgangspunkt de samme rettigheder som elever i folkeskolen. Frie grundskoler og efterskoler har dog mulighed for at søge SU – Styrelsen om tilskud til dækning af udgifter til fx IT – hjælpemidler.

Ophold på en Ordblindeefterskole er dyrere end et ophold på andre efterskoler. Det er derfor muligt at søge om tilskud fra elevens hjemkommune, så betalingen bliver på nogenlunde samme niveau som på andre efterskoler.

Tilbud til voksne og unge

Til unge og voksne ordblinde er der statslige tilbud om undervisning i læsning, stavning, skrivning og regning. FVU – Forberedende voksenundervisning og OBU – ordblindeundervisning er et gratis tilbud til unge og voksne med ordblindhed. FVU og OBU udbydes af VUC rundt om i landet.

Der er også mulighed for at få hjælp til videregående uddannelser i form af fx IT- hjælpemidler og studiestøttetimer. På arbejdspladsen kan man som ordblind også få hjælp fx i form af personlig assistance og IT- hjælpemidler. Se mere om disse muligheder på siden “Hjælp til ordblindhed”, som du finder et link til her.

Behov for yderligere hjælp

Generelt oplever jeg, at mange skoler er godt med på IT-delen. Forstået på den måde, at læse- og skrivestøttende IT-hjælpemidler ofte er tilgængelige for alle skolens elever. Desværre er det endnu sådan, at man nogle steder tænker, at bare man sørger for IT- hjælpemidler til den ordblinde, så er problemet med ordblindhed løst. Det er det langt fra. IT- hjælpemidler bør altid ledsages af en grundig undervisning i brugen af dem, og ofte skal der også undervises ekstra i fx bogstavlyde, for at den ordblinde kan få det optimale ud af hjælpemidlerne. Ligesom al fagpersonale omkring den ordblinde også bør have en grundig introduktion i, hvordan hjælpemidlerne virker og kan bruges i de forskellige fag. Først da vil den ordblinde kunne få det fulde udbytte af hjælpemidlerne og dermed mulighed for at følge den almindelige undervisning på lige fod med de andre elever i klassen.

Oplever du som forælder, at du mangler viden om ordblindhed og dit barns muligheder for at få hjælp og støtte? Og mangler du en med viden om området, som du kan sparre med?  Måske er du ”faret vild” i skole og PPR system og har brug for en, som kan hjælpe dig med at bevare overblikket? Så kan vi hjælpe dig. Læs mere om vores tilbud her.

 

Kilder: www.socialstyrelsen.dk, www.uvm.dk, www.ordblindeforeningen.dk, www.hto.dk samt Inspirationsmaterialet: “Ordblindhed i grundskolen” udgivet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!